Elever utvärderar alternativ prao - för- och nackdelar

Som en följd av covid-19-pandemin har nya samarbeten mellan skolor och arbetsgivare utvecklats och nya arbetssätt och material har tagits fram när det gäller arbetet med PRAO. För att utvärdera arbetet skickades en digital enkät ut till två klasser per kommun som i första hand haft både praktisk och alternativ prao och i andra hand endast alternativ prao. 

Det övergripande syftet med denna undersökning var att belysa för- och nackdelar med den alternativa praon och ge en tydligare bild av hur detta arbete skulle kunna användas framöver, i kombination med den arbetsplatsförlagda praon. Enkäten resulterade i 523 svar, varav 477 från elever i åk 8 och 46 elever i åk 9. 


Resultat 

Enkätsvaren visade att de som haft alternativ prao i skolan tagit del av ett flertal olika insatser, ofta i en kombination av olika aktiviteter. Vanligast var uppgifter och filmer om olika yrken och yrkesval, föreläsningar om arbetsmarknaden, yrken, studieval eller liknande samt uppgifter kopplade till hur man söker arbete. Att notera är att olika teoretiska lösningar i skolan dominerade bland svaren, medan aktiviteter som involverade arbetsgivare (tex besök av arbetsgivare, intervjuer med arbetsgivare eller digitala studiebesök hos arbetsgivare) var mindre vanligt förekommande.

Den alternativa praon beskrivs i första hand ha gett en bättre inblick i arbetslivet och vad det innebär att jobba samt en ökad kunskap om olika yrken. Samtidigt beskrivs den alternativa praon i mindre utsträckning ha gett nya kontakter i arbetslivet. Det är också just möjligheten till kontakter med arbetsgivare med möjlighet till sommarjobb som framför allt efterfrågas av eleverna och som beskrivs som negativt med den alternativa praon. 

På en avslutande fråga om hur eleverna skulle vilja att praon utformas i framtiden var det 68% av samtliga 523 elever som endast önskade praktisk prao, medan 25% önskade en kombination av praktisk och alternativ prao. 

Det vi absolut tar med oss är att i de fall där det genomförts alternativ prao och där detta mottagits positivt av eleverna är det tydligt att den alternativa praon fyller en uppskattad funktion som ett komplement till den praktiska praon.