Hässleholms kommun illustration

Prao på en arbetsmarknadsförvaltning - ja men såklart!

Kommunen är en jätteviktig arbetsplats som absolut inte får glömmas bort i det strategiska arbetet med att skapa kvalitativa praoplatser för eleverna i en kommun. Kommunen kan som arbetsgivare skryta med en fantastisk variation och bredd på branscher och yrken och man har även som huvudman ett intresse att synliggöra dessa för sina ungdomar. Trots detta är det på de flesta håll svårt att motivera kommunala förvaltningar och verksamheter att faktiskt erbjuda prao.

En förvaltning som gått i bräschen när det gäller prao är Arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholms kommun. Under ledning av förvaltningschef Veronica Öhrvik, med stöd från bl.a lokala praosamordnare Jenny Eskilsson och Prao i Skåne har man under 2022 tagit fram en policy för prao.

Med förhoppningen att inspirera andra kommuner och förvaltningar att ta liknande initiativ så har vi intervjuat Veronica för att höra mer om varför man beslutat sig för att driva praofrågan, och hur man har gått till väga. 

Du kan ladda ner och ta del av deras policy längst ner på sidan. 

Hej Veronica! Varför beslutade ni att ta fram en policy för prao?

Arbetsmarknadsförvaltningen beslutade att ta fram en policy för praoelever för att vi tycker att det är en viktig del i ett långsiktigt arbete för att motivera ungdomar till feriearbete, utbildning, arbete och för att det är en väg mot självförsörjning i framtiden. Vi tycker att det är av vikt att arbetsmarknadsförvaltningen bidrar till att på sikt attrahera nya medarbetare till våra olika yrkestitlar inom vår förvaltning. Vi ansåg också att vi behövde bli bättre på att ta emot prao-elever, och för att nå en bit längre i arbetet krävdes en policy med en gemensam riktning inom förvaltningen.

Vilka verksamheter ingår i er förvaltning och hur har ni arbetat med att förankra policyn?

Alla verksamheter som ingår i Arbetsmarknadsförvaltningen ingår (STAB, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad, Komvux, SFI och yrkeshögskolan).

Vi startade med att sätta samman en arbetsgrupp inom förvaltningen bestående av förvaltningschef, enhetschefer, och en verksamhetsutvecklare som utsågs som utredare. Utredaren fick i uppdrag att ta in inspiration från andra kommuner i arbetet med att ta fram ett förslag på en policy för förvaltningen. Dialog fördes fortlöpande med förvaltningsledningen som i sin tur har ansvarat för kommunikationen ut i verksamheterna. Jag som förvaltningschef har även publicerat information om den nya policyn i våra kanaler på Teams. Förvaltningens verksamhetsutvecklare arbetade fram en gemensam PPT utifrån förvaltningens policy för att säkerställa att samma information kommuniceras ut till alla medarbetare. Varje ansvarig chef för respektive verksamhet har ansvarat för kommunikationen.

Arbetsgruppen arbetade fram en implementeringsplan som förvaltningschef har ansvarat för. Arbetsgruppen arbetade även fram förslag på information/välkomstbrev, schema etc.

Hur löser ni frågan om sekretess när det gäller prao inom ekonomiskt bistånd? 

Sekretessfrågan inom socialtjänsten har vi hanterat på följande sätt i vår policy:

  • Den som gör prao inom socialtjänsten får bara ta del av uppgifter som behövs för att lära sig om socialsekreterarens uppdrag.
  • Prao-eleven kommer inte att träffa klienter, eller ta del av uppgifter som rör klienter på ekonomiskt bistånd
  • Fullmakt till prao-elev och vårdnadshavare inför prao-perioden
  • Muntlig information om sekretess första dagen

Vad hoppas ni att eleverna får ut av sin prao hos er?

Vi hoppas kunna ge praoeleverna kunskap om arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsmarknadsfrågor och ge en inblick i och erfarenhet av de olika yrkena som vi erbjuder inom vår förvaltning. Allt för att möjliggöra för eleverna att göra genomtänkta val inför framtiden. Vi vill visa hur viktiga våra yrken är och vilka förvaltningar som kommer finnas för eleverna i ett kommande arbetsliv.  Arbetsmarknadsförvaltningen vill såklart inspirera praoelever att välja yrken som vi kan erbjuda😊

Några råd och tips till andra kommunala verksamheter som funderar på att ta fram en liknande policy?

Det är viktigt att förvaltningsledningen är överens om syftet med att ta emot praoelever och att det behövs en policy! Och att verksamheternas ledning ser vinsterna med prao och kan inspirera sina medarbetare att vilja ta emot och erbjuda praoplatser. Det är viktigt med en implementeringsplan, gemensamt presentationsmaterial, ständig dialog och bra kommunikation.

 

Ladda ner

Policy för prao inom Arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholms kommun (130.94 KB)
Ladda ner
Gemensamt praoupplägg/schema för staben och Yrkeshögskolan (83.41 KB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden