Bakgrund

Mellan januari 2020 - januari 2022 drevs ESF-projektet PRIS - Prao i Skåne under ledning av Region Skåne. Här kan du läsa om bakgrunden till projektet, om medverkande aktörer samt projektets mål. Projektets slutrapport samt utvärderingsrapport kan laddas ner som PDFer längst ner på sidan.

Dagens elever är framtidens arbetskraft. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning idag och matchningsproblematiken fortsatt stor. De bristande matchningsmöjligheterna bottnar till stor del i att unga väljer utbildningar som inte leder till arbete, i liten utsträckning intresserar sig för bristyrken eller inte fullgör sin gymnasieutbildning. Att det finns strukturer som påverkar karriärval utifrån könstillhörighet skapar en ytterligare utmaning och minskar tillgängligheten för både potentiell anställd och arbetsgivares möjlighet till breddad rekryteringsbas.

Genom att visa upp en bredare bild av yrken och arbetsplatser stärks elevens valkompetens och bidrar till lyckade gymnasieval och långsiktigt hållbara arbetsliv. Praon är en viktig del i detta arbetet! 

Det finns stora skillnader i kommuners arbete med prao både mellan och inom kommuner, vilket inte går i linje med den likvärdiga skolan.

Arbetet inom PRIS syftade till att skapa ökad effektivitet och smartare resursanvändning av skolpersonal genom standardiserade arbetssätt, dokumenthantering och övrig administration kring prao. Genom PRIS hittade man inom kommunerna och över kommungränserna samverkansvinster som även fortsättningsvis efter projektet underlättar arbetet och ökar likvärdigheten.

 

Karta över Skånes 33 kommuner uppdelade geografiskt i fyra olika blå och gula nyanser
Projektets 30 deltagande kommuner: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Osby, Perstorp, Skurup, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.

PRIS mål

  • Ett utökat utbyte mellan kommunerna i regionen kring prao.
  • En ökad samverkan inom medverkande kommuner kring prao.
  • En ökad medvetenhet kring arbetet med jämställd prao i medverkande kommuner och arbetsgivare.
  • En utveckling av en långsiktigt hållbar stödstruktur i regionen för kommunernas arbete med prao.
  • Ett utvecklat, mer likvärdigt arbete med prao i medverkande kommuner.
  • En utveckling och implementering av digitala prao-verktyg.
  • Utvecklade kontakter mellan huvudman för prao och arbetsgivare.
  • Att nya arbetssätt kring praoplatser hos arbetsgivare har utvecklats eller uppmärksammats.

Fyra fokusområden

Under våren 2021 gjordes en kartläggning av praon och utvecklingsbehov kopplat till prao i samtliga 30 kommuner som deltar i projektet. Resultatet av kartläggningen resulterade i fyra fokusområden för PRIS:

Genom PRIS:s påverkansarbete kan vi förändra, förbättra och förankra kommunernas arbetssätt på ett långsiktigt och hållbart plan rörande rutiner, resurser, samverkan mellan förvaltningar och över kommungränser för samordning och likvärdighet kring prao.

PRIS kan bidra till förbättrad struktur för kommunernas egna interna prao-arbete.

Genom att PRIS identifierar och sprider framgångsfaktorer, goda exempel och inspirationsmaterial ökar kunskapen hos både kommuner och företag om framgångsrika arbetssätt kring prao. Möjligheten att anamma dessa arbetssätt ger i förlängningen bättre förutsättningar för praoupplevelser hos alla parter. Attitydförändring och högre status för prao borgar för fler platser. Ökad branschbredd via t ex organisationer och stora bolag likaså. De arbetsgivare som tillhör så kallade bristyrken är särskilt viktiga. Vi behöver trygga kompetensförsörjningen. Gemensamt marknadsföringsmaterial tas fram och kan användas av alla kommunerna. Kommunikationen sker via LinkedIn, hemsida, nyhetsbrev, events, konferenser, lokala möten med mera.

För att underlätta för både skolpersonal, elever samt arbetsgivare, och samtidigt öka likvärdigheten för eleverna är implementeringen av digitala verktyg av stor vikt. Samtidigt är det viktigt att ta fasta på behovet av vidareutveckling av detsamma. Prao-platser i grannkommuner kan inte ses av respektive kommunadmins om inte den kommun som är ansvarig för praoplatsen “släpper in” grannkommunerna (Samverka.nu). Statistik kring elevers val av praoplats baserat på kön saknas idag i verktygen etc. 

PRIS bidrar till nya nätverk inom och mellan kommuner för gemensamma arbetssätt/metoder/plattformar. Genom att öka samarbetet regionalt kan arbetet med prao höjas i kvalitet, effektivitet och bli mer likvärdigt. PRIS vill också bidra till att skapa fler mötesplatser för huvudman och arbetsgivare.

Följ PRIS på LinkedIn för att ta del av aktiviteter, tips och kunskap! 

   Följ PRIS på Linkedin

Nedladdningsbara filer

Slutrapport för PRIS - Prao i Skåne (788.32 KB)
Ladda ner
Utvärderingsrapport för PRIS - Prao i Skåne, Tranquist utvärdering (1.14 MB)
Ladda ner
Tillbaka till  Handledarguiden