PRIS-Prao i Skånes projektägare och styrgrupp

Region Skåne är projektägare av Prao i Skåne. Projektägaren är ansvarig för projektet både innehållsmässigt, ekonomiskt och juridiskt. Det är projektägaren som tillsätter styrgrupp, projektledare och utvärderare. Projektägaren ansvarar också för att jämställdhetsintegrering och tillgänglighet ingår i projektaktiviteter. Det är även projektägarens ansvar att lärande och strategisk påverkan organiseras för att projektresultaten ska tas till långsiktiga effekter. 

Uppdraget leds av personal på Regional Utveckling, enheten för Näringsliv & Arbetsmarknad.

Styrgruppen har det övergripande strategiska ansvaret och styr projektet i förhållande till de samverkande organisationernas ordinarie verksamhet. Styrgruppen måste vara väl insatt i projektets idé och syfte och kunna inta ett helikopterperspektiv, att kunna se helheten och inte bara utgå från den egna organisationens perspektiv.

Styrgruppens roll och ansvar

  • Styr projektet utifrån dess idé och syfte 
  • Ägnar sig åt strategiska frågor
  • Ansvarar för ökad tillgänglighet och jämställdhetsintegrering
  • Ansvarar för spridning, påverkan och implementering

(Källa: www.esf.se - Från mötesproffs till utvecklingsmotor.)

Vad säger styrgruppen om Prao i Skåne?

Prao i Skånes styrgrupp består av 7 ordinarie ledamöter och två suppleanter. Region Skåne har ordförandeskapet. 

Här svarar styrgruppens ordinarie ledamöter på två frågor om vad de anser om projektet:

1. Varför är PRIS-Prao i Skåne ett viktigt projekt?

2. Vad är det mest intressanta i projektet så här långt (april-21)?

 

Maria Heinesson Grynge 

Enhetschef Näringsliv och Arbetsmarknad Region Skåne. Ordförande för PRIS - Prao i Skånes styrgrupp.

1. Idag har vi yrken och arbetsplatser som nästan inga unga söker sig till, trots att branscherna skriker efter folk och har så spännande verksamheter att erbjuda. Jag tror att praon är en av de viktigaste byggstenarna för att påverka ungas kommande utbildnings- och yrkesval, det är därför Region Skåne är projektägare till PRIS. Jag vet att det finns så många branscher och arbetsgivare som vill vara med och bidra till skolans uppdrag kring prao, kan PRIS bidra till att utveckla och stärka de strukturerna så har vi kommit en bra bit på väg. 

2. Jag är ju ny in i PRIS, började på Region Skåne i mars. Men jag slås av att det blir en fantastisk kraft när vi tillsammans; region, kommuner och arbetsgivare, fokuserar på en specifik fråga och driver utveckling tillsammans.

En kvinna sitter på en stol med benen i kors och ler in i kameran men tädgrenar med gröna blad i bakgrunden


Robert Dahlqvist 

Chef verksamhetsstöd, Barn- och skolförvaltningen, Lunds kommun

1. Nödvändigheten av att stärka prao som varumärke både i skolan och i samhället som helhet. Ge våra elever likvärdiga och kvalitativt höga kunskaper och erfarenheter som grund inför de viktiga val som var och en förväntas göra.

2. Det jag spontant tänker på är checklistan som helhet och i denna den samstämmiga bilden av bristen på praoplatser inom de kommunala/offentliga verksamheterna. Det som slagit mig är att det finns ett stort engagemang och driv kring praofrågorna generellt sett i projektet, vilket utgör en förutsättning för att skapa en likvärdig prao av hög kvalité. Att det är mer kulturen, strukturen och attityden till praon som kan utgöra ett hinder, än det praktiska genomförandet och organisationen av praon som oftast fungerar.

Porträttbild på en man i grå kavaj som ler in i kameran


Susanne Friedrichsen 

Sektionsansvarig samordnare, Arbete- och välfärdsförvaltningen, Matchningsgruppen, Kristianstads kommun

1. PRIS är ett viktigt projekt för att uppmärksamma prao både ut mot näringslivet och in mot skolan. Prao är ofta ungas första kontakt med arbetslivet och en möjlighet för arbetsgivare att marknadsföra sin bransch för att säkra framtida kompetensförsörjning.   

2. Det mest intressanta i projektet just nu tycker jag är utvecklingsarbetet med en gemensam plattform för prao i Skåne genom hemsidan och de nätverk som skapas som en del i projektet. Min förhoppning är att dessa kan leva kvar även efter projekttiden.

Profilbild på en kvinna med glasögon ler mot kameran i kontorsmiljö i bakgrunden.


Jan-Olof Olofsson 

Verksamhetschef för gymnasieskola och särskola, Barn- och utbildningsförvaltningen, Hässleholms kommun. 

1. PRIS är ett jätteviktigt projekt för att det i grunden handlar om att genom en prao med god kvalitet stärka elevernas förutsättningar att hamna på ett gymnasieprogram som passar dem. Vi vet att en fullföljd gymnasieutbildning är den bästa garantin mot utanförskap, och hamnar man på rätt program från början är det så mycket lättare att göra sig själv rättvisa och fullfölja sin gymnasieutbildning på tre år. Det gagnar både individen och samhället. PRIS är också viktigt för att det i förlängningen handlar om vårt gemensamma ansvar för framtidens kompetensförsörjning.

2. Det är alltid svårt att peka ut något enskilt, men jag tycker att det har varit och är fantastiskt att se de stora engagemang som finns för att förbättra PRAOn, hos så många medarbetare i olika kommuner och i olika roller. De insatser som gjorts för att sprida goda exempel och på andra sätt nätverka har varit mycket värdefulla, och det märks att det finns en stark vilja att ett sådant utbyte ska fortsätta även efter projekttiden. Det bådar gott för framtiden!

Porträttbild på en man i kort brunt hår som ler in i kameran mot en svart bakgrund


Annette Holm Persson 

Avdelningschef för gymnasieplanering, vägledning och forskning, Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad

1. Vi behöver sätta ljus och fokus på prao-frågan. Därigenom får vi också ljus på samverkan skola-arbetsliv samt de interna processerna som behöver utvecklas både i skolan och i arbetslivet. Vi behöver tänka stort i prao-frågan. Projektet möjliggör ett digert uppstartsarbete som kan implementeras, skapa samsyn och på sikt likvärdighet för våra elever.

2. Det mest intressanta i projektet såhär långt är den struktur som jag ser växer fram runt prao. Pandemin har stjälpt en del utvecklingsarbete men också hjälpt oss i klassrumsarbetet med prao på ett sätt vi aldrig hade kunnat göra annars. PRAO växer till  en viktig del av arbetslivsorienteringen.

Porträttbild på en kvinna i blont hår och blå tröja som ler in i kameran mot en vit bakgrund.


Anna Nilsson

Näringslivschef, Höganäs kommun

1. Vill lyfta fram vikten av god samverkan mellan skola-näringsliv. Både skolledare och företagsledare behöver mötas kring vikten av väl genomförd prao, före under och efter praoperioden. Framtidens kompetensförsörjning är en viktig fråga för våra bolag. Ser att prao ofta är den första kontakt du har med arbetslivet och kan vi genom att aktivt ta vara på prao-erfarenheterna och skapa intresse för framtida yrkesval så kan vi göra stor nytta.      

2. Det mest intressanta tills nu är det fantastiska interna arbete som satt igång kring frågan PRAO, som tack vare projektet har kommit upp på dagordningen på ett helt annat sätt.

Kvinna i svart kostym står utomhus med grönt gräs och träd omkring sig


Joakim Enquist 

VD, IUC Syd

1. PRIS är viktigt för att få prao att bli prioriterat i näringslivet och att näringslivet ser betydelsen av ett lyckat praoarbete. PRIS är viktigt för att få en samlad metodik för genomförande av prao som inte bara en praktik utan ett möjligt val för ett framtida yrkesval.

2. Att man trots önskan om att skapa attraktivitet för sin bransch, att man är medveten om kompetensbristen och den svaga återväxten, men inte är mer benägna att agera själva, men att man är något mer benägen med stöd och hjälp och vad det egentligen beror på.

Att industrin kan få hjälp av arbetsmiljöingenjörer för att göra bedömningar av minderårigas arbetsmiljö, då de själva ofta dömer ut sin arbetsmiljö (eller ser det som ett hinder) ifråga om att kunna ta emot prao, och menar att det är för farligt och svårt, men att det kanske finns lösningar på det.

Porträttbild på en man i svart tröja ler in i kameran mot en grå bakgrund

Mer information

Organisationsschema för Prao i Skåne (399.66 KB)
Ladda ner