SenseMaker insamlade praoerfarenheter

Därför samlade PRIS in elevernas prao-erfarenheter.

Under hösten 2020 genomförde Prao i Skåne en undersökning om ungdomars upplevelse av prao. Undersökningen gjordes med utvärderingsverktygen SenseMaker (mer om det nedan). Syftet med undersökningen var att få en djupare bild av elevernas perspektiv, och vilken inverkan prao har på unga människors kommande utbildnings- och yrkesval. Vår förhoppning var att kunna identifiera:

 • Hur könsnormer påverkar ungas val
 • Vilka aktiviteter som bidrar till en värdefull och kvalitativ praoupplevelse
 • Vad som i förlängningen ger en ökad valkompetens

En förhoppning var att få svar om vad eleverna tycker är värdefullt, och vad som kan fungera bättre ur deras perspektiv. Eftersom PRIS fokus främst handlade om hur huvudmän och arbetsgivare kunde åstadkomma en mer likvärdig prao blev det viktigt för PRIS-projektet att inte tappa elevperspektivet. SenseMaker hjälpte till med det. En annan fråga som var viktig att försöka förstå var hur praon bidrar till elevernas ökade valkompetens, hur den i så fall yttrar sig, och vad de har för bild av arbetslivet efter sin prao. 

Resultatet

Kortfattat visar resultaten att:

 • Merparten av praoeleverna är mycket nöjda med sin prao. Upplevelsen var till och med bättre än de föreställt sig.
 • Eleverna uppger att de fått bättre inblick i arbetslivet o vad det innebär att jobba.
 • Eleverna värderar att göra saker under sin prao, pojkar något mer än flickor
 • Ju mer förberedda de är, desto bättre praoupplevelse! 
  Flickor uppger i något högre grad än pojkar att de är väl förberedda.
 • Majoriteten upplever gott stöd från skolan! 
  Något fler flickor och annat kön upplever ett gott stöd - än pojkar.

diagram över hur unga upplever prao: roligt

Resonemang från eleverna

Elevernas förväntningar på praon

 • "Det var att få testa hur det är att jobba med barn. Att jag har tänkt på och bli förskolelärare eller lärare och därför ville jag få en inblick i hur det var. Det var intressant och få se hur det var. Jag fick fundera på om." Pojke åk 9
 • "Jag fick lära mig en del, fick även göra många grejer och komma på egna lösningar. Som tjej brukar man inte få ta så mycket initiativ och visa vad man faktiskt kan, men de fick jag på denna praoplats." Flicka åk 9
 • "Detta var något jag kan jobba med i framtiden." Flicka åk 9

 

Elevernas svar på vad tänkte du när du valde prao-plats?

 • "Jag tycker det är gott med sötsaker, och jag ville gärna se hur dem gjorde alla mina favoritbakelser och kakor. Jag tycker om att baka, så jag tänkte att jag skulle tycka det är roligt." Pojke åk 9
 • "Det viktigaste är att jag fick uppleva hur det känns att vara anställd samt som jag fick arbetslivserfarenheter att ta med mig framåt." Flicka åk 9
 • "Jag tänkte att jag ville PRAOa någonstans jag varit innan och kan platsen lätt. Jag kände mig också mycket som hemma och att jag sett de flesta personerna där." Elev annat kön åk 9

 

Elevernas svar på vad var viktigast eller mest intressant med praon:

 • "Att man lära sig tidigt innan man går till jobbet. Min prao var väldigt intressant att hjälpa folk och träffa folk och lära sig nya saker." Pojke åk 9
 • "Jobb kompisarna var viktigast." Elev annat kön åk 9
 • "Jag tyckte det var väldigt intressant att lära mig om hur dem äldre har det på ett ålderdomshem och hur man tar hand om dem. Jag tyckte även att det var intressant och kul att utföra mina arbetsuppgifter som jag fick. Det mest intressanta med min prao var nog att jag fick en inblick i arbetslivet och fick lära mig massor om vad det innebär att jobba." Flicka åk 9
 • "Att umgås med barnen och lära sig att vara vuxen människa och ta hand om barnen." Elev annat kön, åk 9
 • "Att vara med barnen!" Pojke åk 9
 • "Att få en grundläggande förståelse för hur arbetslivet är vilket gav perspektiv hur det är för en person med jobb." Pojke åk 8
 • "Tyckte att det gjorde att man fick en inblick i arbetslivet." Flicka åk 9
 • "Det viktigaste på min PRAO var att jag kunde uppleva så många olika grejer på bara en vecka. Det var intressant att se hur de jobbade och hur alla var som en familj." Elev annat kön, åk 9

 

Elevernas svar på vilka råd skulle du ge en annan elev som ska praoa där du praoade?

 • "Va dig själv, ingen dömer dig om du gör fel för du är där för att lära dig. Det var kul och du fick göra saker." Flicka åk 9
 • "Jag skulle säga att du måste lyssna på ledarna där för att annars kan du skada dig. Jag hade även sagt att du måste vara en person som kan ta åt dig information. Det viktigaste är att njut av stunden där, alltså ha roligt." Pojke åk 9

 

Elevernas svar på vad skulle gjort din prao bättre:

 • "Få fler olika arbetsuppgifter och inte likadana varje dag" Pojke åk 9
 • "Att jag hade haft lite kortare pauser, eftersom de långa rasterna som kom ganska ofta störde mitt fokus och höll mig ur balans. Det kändes som man aldrig hann påbörja något eftersom man ändå skulle städa upp det och ha rast." Elev annat kön åk 9

 

Elevernas svar på vad tar du med dig från praon till ditt kommande arbetsliv?

 • "Att dom tyckte om mig." Elev annat kön åk 9
 • "Viljan att lyckas" Elev annat kön åk 9
 • "Det viktigaste är att jag fick uppleva hur det känns att vara anställd samt som jag fick arbetslivserfarenheter att ta med mig framåt." Pojke i gymnasiet
 • "Samarbete, hur man tallar till en kund, säljstrategier, hur ens humör påverkar kunder, rutiner såsom passa tiden m.m." Flicka åk 9

  Hur kan resultaten användas?

  •  Se effekten av elevers prao och sprida det.
  • ​​​​​​Peka ut rätt riktning i fråga om var resurser bör läggas på att utveckla praon och få den kvalitativ och hållbar.
  • Stärka statusen för prao, och få skolor, kommuner, politiker och arbetsgivare att prioritera och engagera sig.
  • Kasta ljus på ytterligare områden som kan stärkas inför, under, eller efter elevernas prao.

  Urval och insamling

  Eleverna berättade om sin prao via en länk. Denna distribuerades via Studie-och yrkesvägledare och/eller praosamordnare som antagit erbjudandet om möjligheten att deltaga i undersökningen och uppmanade eleverna att besvara frågorna. Allt som allt svarade 485 elever på frågorna, men visst bortfall har det blivit då några av dem som genomfört den digitala insamlingen lämnat nonsenssvar.

  De som svarat är främst unga i årskurs 9, en del som gick i årskurs 8, men också några unga vuxna. Dessa olika grupper kan lätt särskiljas från varandra. Det finns en bred representation av elever, allt från den lilla kommunen - till den stora, och kommunerna finns geografiskt spridda över hela Skåne. Samtliga kommuner i projektet fick erbjudande om att delta.

  Om metoden SenseMaker 

  Genom ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad fick PRIS möjlighet att använda det engelska utvärderingsverktyget SenseMaker. Med hjälp av studie- och yrkesvägledare runt om i Skåne, fick under hösten drygt 450 elever tillgång till en länk med frågor, kryss-/ fritextrutor. Där fick de skriva om något valfritt som var viktigt/intressant med praon, och därefter kom frågor kring upplevelsen.

  Några av frågorna besvarades genom att föra en prick mot den av sidorna i en triangel som bäst motsvarade svaret, andra genom att föra en prick i sidled längs en linje. Genom möjligheten att praoupplevelser prickas in i trianglar och längs med olika linjer har undersökningen på så vis både samlat in korta berättelser och upplevelser samtidigt som de kategoriserats. Man kan se resultaten presenterade med olika filter, exempelvis kön, ålder eller känslor. 
  Nedan finns två av de frågor som ställdes exemplifierade.

  Triad
  Vad var viktigast för din egen utveckling och lärande?
  -Att få hjälp/handledning av någon med mer erfarenhet
  -Att få testa/göra saker på egen hand
  -Att det på praon fanns saker/områden som intresserade mig.

  Triangeldiagram

  Linje 
  Pricka in vad som stämmer bäst för din prao-upplevelse:
  Jag var väl förberedd inför praon
  Jag var inte väl förberedd inför praon

  linjediagram

  Varför just SenseMaker? 

  Förutom det förmånliga samarbetet mellan Region Skåne och Malmö stad var det själva metoden SenseMaker som PRIS såg skulle passa för ändamålet. Genom Sensemaker kan man ta del av narrativ och urskilja mönster. Det är ett verktyg/metod för att samla in, systematisera och analysera berättelser/narrativ för att få en fördjupad kunskap inom ett visst område. Metoden genomförs tillsammans med målgruppen (eleverna) för studien som själva fyller i och kategoriserar datan till en aggregerad nivå. Genom insamling av information och upplevelser från eleverna, och låta dem själva skatta sina svar enligt trianglar eller skalor framträder förtätningar och mönster kring praoupplevelsen. Man kan då undersöka vilka typiska berättelser som kopplas till vissa faktorer. På det sättet producerar Sensemaker grupperingar av praoberättelser i vilka man kan se nya typer av samband och kontexter.

  Vad glad quote

  Att man väljer något som man gillar, eller så kan du testa något som du inte har testat förut. Var glad för om du är glad så blir det en underbar dag. Att vara motiverad för då kan man bättre.

  Sagt av elev - PRIS undersökning av praon i Skåne genom Sensemaker ht20
  Tillbaka till  Handledarguiden