Skolans ansvar

Praon är lagstadgad och del i det systematiska kvalitetsarbetet för skolan. En väl framarbetad, organiserad och utvärderad prao med tydliga och jämlika mål ökar likvärdigheten och möjligheterna att skapa en bra upplevelse för eleven och arbetsplatsen som besöks. 

Huvudman ansvarar för rutiner och organiseringen av prao, ofta är enskilda skolor utförare. Skolan måste ha tillräckligt underlag för att kunna göra en riskbedömning om det är lämpligt att en specifik elev är på en specifik arbetsplats.

För att kunna göra den bedömningen behöver skolhuvudmannen ta del av den riskbedömning som praktikplatsen gör och utifrån den bedöma om den en elev är lämplig att placera på praktikplatsen som erbjuds.

Skolan ska också ta fram en skriftlig rutin för hur praktiken ska skötas för att säkerställa:

  • elevens arbetstider
  • att eleven får lämpliga arbetsuppgifter på praktikplatsen
  • att handledare utses
  • att eleven får introduktion
  • att handledaren går igenom farliga moment, redskap eller verktyg i arbetet
  • att skyddsutrustning tillhandahålls för eleven
  • att praktikplatsen känner till de särskilda regler som gäller för minderåriga elever
  • hur praktikplatsen och skolan ska kommunicera om tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett inträffar

Om något händer

Om en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud drabbar eleven under praktiken är det skolhuvudmannen som har ansvar att anmäla olyckan eller tillbudet till Arbetsmiljöverket.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida här.

Tillbaka till  Handledarguiden