Elevens ansvar

Elevens ansvar vid prao

Elever har olika mognadsnivåer och det kan därför vara olika vad som kan krävas av en elev vad gäller ansvar. Samtidigt ska eleverna förberedas inför vuxenlivet och då är det viktigt att arbeta för att eleverna tar tillfället i akt och ser till att få så mycket ut av sin prao som möjligt. Att förbereda eleven väl inför sin prao gör att eleven får goda förutsättningar att ta ansvar.

Prao är undervisning vilket innebär att gå till sin praoplats faller under skolplikten. Skolplikt innebär att delta i den verksamhet som anordnas av skolan. För att inte behöva gå till sin praoplats ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat.

Det finns barn som inte omfattas av skolplikten, men som ändå har rätt till utbildning. Det gäller till exempel barn som är asylsökande eller papperslösa. En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har i vissa fall rätt till utbildning även efter att skolplikten har upphört.


Skolverket; Källor, 2 kapitlet 18 § regeringsformen samt 7 kapitlet 2–7, 15 och 17 §§, 29 kapitlet 2 § andra stycket skollagen.

Tillbaka till  Handledarguiden